Op onze missie om een Impact Economy te realiseren werken we samen met onze klanten om hen te helpen transformeren naar impactgedreven organisaties. Op deze manier kunnen we de impact van onze klanten en de sectoren waarin ze actief zijn verbeteren. We hanteren een transformationele benadering en richten ons op sectoren met hoge externe effecten.

Hieronder vindt u vier projecten die wij recentelijk hebben afgerond met betrekking tot: belangrijkste maatschappelijke transities:

  • Circular Rubber Technologies (CRT): ondersteuning van CRT om de transitie van hulpbronnen te bevorderen
  • econic: naar een regeneratief businessmodel met impactmeting, rapportage en sturing (energietransitie)
  • ABN AMRO SIF: impact due diligences om de impact van afstemming, kansen en risico's van potentiële investeringen te beoordelen (duurzame financieringstransitie als key enabler)
  • ABN AMRO: een modelmatige benadering voor het beoordelen van de negatieve impact van biodiversiteit door de bank (transitie van duurzame financiering als key enabler)

ONDERSTEUNING VAN CIRCULAIRE RUBBERTECHNOLOGIEN (CRT) TER BEVORDERING VAN MIDDELENOVERGANG

28 juli 2022 was het Earth Overshoot Day: op deze dag hebben we alle natuurlijke hulpbronnen opgebruikt die de aarde ons dit jaar kan geven. Earth Overshoot Day herinnert ons eraan om de overgang van hulpbronnen te versnellen. We moeten overstappen naar een meer circulaire economie waarin planetaire grenzen en mensenrechten worden gerespecteerd. Hiervoor is inzicht nodig in de sociale en milieukosten van virgin en gerecyclede producten. Circulaire rubbertechnologieën (CRT) is een productiebedrijf voor rubberterugwinning dat opereert vanuit Canada. Het hoopt een meer circulaire en duurzame vorm van rubberterugwinning te creëren door hergebruik van verlaten rubber uit mijnbouwapparatuur.

Impact Institute werkte samen met CRT om de externe kosten of True Price gap van de CRT-producten voor terugwinning van rubber te beoordelen. Bovendien hebben we de True Price-kloof beoordeeld van twee nieuwe (dwz niet-gerecycleerde) rubbers gemaakt van natuurlijke grondstof (latex gekweekt in Thailand) en synthetische grondstof (ruwe olie gewonnen in de VS). De resultaten tonen aan dat de productie van CRT-terugwinning een lagere True Price-kloof heeft dan de productie van synthetisch of natuurlijk rubber, wat de circulariteit van de terugwinning weerspiegelt. Door de waardeketens van deze drie producten te vergelijken, wordt duidelijk welke stappen in de waardeketen de nadruk leggen op planetaire grenzen en respect voor mensenrechten. Deze inzichten helpen de grondstoffentransitie naar een circulaire economie met respect voor mens en natuur te versnellen.

Meer horen over ons werk aan circulariteit en de transitie naar duurzame materialen? Lees verder over ons werk.

Circulaire rubbertechnologie

NAAR REGENERATIEVE BUSINESS MET EFFECTMETING, RAPPORTAGE EN STUURLING

Cliënt

economisch's missie is een wereld zonder uitstoot, dus hun ambitie is om van elk huis een e-home te maken. Om de EU-emissiedoelstellingen voor 2030 in Nederland te halen, moeten we vanaf nu 1000 huizen per dag omvormen tot e-homes. Dat is een immense taak. De missie van econic staat voor betekenisvol ondernemerschap in de energietransitie, waarbij het sturen op waardecreatie in de richting van de belofte van een regeneratieve onderneming vereist is.

Projectbeschrijving

Impact Institute en econic werkten samen om impact en impactmeting bij econic te onderzoeken. Dit project bestond uit vier onderdelen: 1. het vertalen van de missie van econic naar impact. 2. het analyseren van de waardecreatie uit de activiteiten van econic met een waardecreatiemodel, 3. het kwalitatief inschatten van econic-specifieke impacts met een impact hotspot op zes hoofdsteden en zes stakeholdergroepen, en 4. het uitvoeren van een impactmeting door het kwantificeren van de impacts 'bijdrage aan klimaat' verandering' en 'vermeden bijdrage aan klimaatverandering'. Een diepe duik in deze effecten omvatte inzichten in de productie- versus gebruiksfase van warmtepompen en verschillen tussen klantgroepen.

Toegevoegde waarde

Het doel van het project was dat econic meer grip zou krijgen op impact: wat is impact? Waar kan economisch invloed uitoefenen? Wat betekent dat voor de business en ambities van econic? Door impact te kwantificeren wordt de ambitie van econic meetbaar. Daarnaast kan econic over impact communiceren naar stakeholders en uiteindelijk sturen op impact. Impactmeting gaf ook inzicht in de maatschappelijke toegevoegde waarde van verschillende producten en zakelijke proposities (bijvoorbeeld bestaande bouw versus nieuwbouw, zonnepanelen, collectieve systemen, isolatie). De deep-dive resulteerde bovendien in strategieën en metrics voor econic om meer waarde te creëren. Tijdens dit project zijn er verschillende workshops gehouden om kennisoverdracht te verzilveren. Rapportage en sturing op impact zijn de volgende mogelijke stappen naar integrale waardecreatie op de lange termijn.

IMPACT DUE DILIGENCES VOOR ABN AMRO DUURZAAM IMPACT FUND

Onafhankelijke beoordeling van de impactuitlijning, kansen en risico's van potentiële investeringen

Achtergrond

Het Fonds Duurzame Impact (SIF) van ABN AMRO investeert in bedrijven en startende projecten. Met een toezegging van EUR 425 miljoen, exclusief gefinancierd en beheerd door ABN AMRO, investeert het via directe aandeleninvesteringen in belangrijke transitiesectoren en draagt het bij aan het versnellen van de transitie in de pijlers energie, circulaire en sociale impact. De investeringen zijn verdeeld over volwassen bedrijven met een bewezen businessmodel en venture-investeringen in jonge bedrijven met een bewezen concept.

Waarde voor de organisatie

De Impact Due Diligence (DD)-projecten vormden een aanvulling op de commerciële DD-processen van het fonds door de potentiële maatschappelijke toegevoegde waarde van de investeringen te onderzoeken en om eventuele risico's van onbedoelde negatieve impact(en) beter te begrijpen. De resultaten van de Impact DD's werden door de organisatie gebruikt als input voor het investeringsbeslissingsproces ter ondersteuning van haar missie om een echte positieve impact op de samenleving te hebben.

Hoe werd impactmeting in de praktijk toegepast?

Er zijn verschillende Impact DD's uitgevoerd op potentiële investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren. Hoewel de reikwijdte van de DD's varieerde, waren enkele voorbeeldactiviteiten die werden uitgevoerd:

  • Herziening van missie, doel en Theory of Change (ToC)
  • Beoordeling van het bestuur, de processen en de infrastructuur bij de deelneming om de beoogde impact te meten en te volgen in overeenstemming met de ToC
  • Voer een kwantitatieve impactbeoordeling uit voor een selectie van de meest materiële positieve effecten en (potentiële) negatieve impactrisico's.

Elke DD deed aanbevelingen om de impactmanagementpraktijken bij de investeringen te verbeteren en te versterken.

Neem voor meer informatie over Impact DD's contact op met Roland van Keeken (roland@impactinstitute.com).

EEN MODELGEBASEERDE AANPAK VAN DE NEGATIEVE IMPACT VAN ABN AMRO OP DE BIODIVERSITEIT

Achtergrond

ABN AMRO is een van de grootste banken van Nederland en een van de koplopers in de financiële sector in het rapporteren over haar waardecreatie aan de samenleving. ABN AMRO publiceert dit biodiversiteitsrapport in lijn met haar doel en strategie en anticiperend op verwachte EU-regelgeving die financiële instellingen verplicht om inzicht te geven in hun impact op biodiversiteit.

Waarde voor ABN AMRO

Het is belangrijk voor ABN AMRO om de impact op biodiversiteit te begrijpen. Deze impact kan volgens De Nederlandsche Bank (DNB) ook een financieel risico met zich meebrengen. Meer dan 50 procent van het wereldwijde BBP (bruto binnenlands product) is "matig of sterk afhankelijk" van de natuur en de goederen en diensten die het levert. Bovendien zal de komende jaren EU-wetgeving die in de pijplijn zit niet alleen gericht zijn op het klimaat, maar ook in toenemende mate op biodiversiteit.

Door de impact op biodiversiteit te meten en te waarderen, is ABN AMRO in staat beter te begrijpen wat de negatieve impact op biodiversiteit is en welke van de sectoren binnen haar portefeuille de grootste impact hebben. Het rapport laat zien hoe impact vooral indirect tot stand komt, via de supply chain van ABN AMRO en via klanten en hun partners.

Het volledige rapport met definities, algemene resultaten, bedrijfsspecifieke resultaten en geografische impact is te vinden hier.

Nieuwsbrief van ABN AMRO wijst op het belang van bewustmaking over de impact op de biodiversiteit.

Hoe werd impactmeting in de praktijk toegepast?

De onderstaande figuur toont de vier impactfactoren voor biodiversiteit in reikwijdte (klimaatverandering, luchtvervuiling, watervervuiling en landgebruik). De verschillende drijfveren worden uitgedrukt in één eenheid: het verlies van een hectare met ongerepte biodiversiteit (biodiversiteit ha), waardoor vergelijkbaarheid mogelijk is. Deze stappen zijn bedoeld om richting te geven aan de besluitvorming, om ABN AMRO te helpen belangrijke sectoren te identificeren en om voortgang aan te tonen, zodat de organisatie kan sturen op impact.

Figuur 1 – Hoe ABN AMRO haar impact op biodiversiteit meet