GID technisch overzicht

Global Impact Database (GID) beschrijft kwantitatief schattingen van de milieu-, sociale en economische impact voor landen en sectoren in de wereldeconomie.

Economische activiteit heeft gevolgen voor de gehele onderling verbonden economie. GID schat deze impact in met input-outputanalyse op basis van gegevens over de onderlinge verwevenheid van industrieën in verschillende landen en hun ecologische, sociale en economische prestaties. De geproduceerde impactschattingen zijn gecategoriseerd in kapitalen en weergegeven in vergelijkbare gemonetariseerde eenheden.

De ontwikkeling van de GID is gebaseerd op meerdere internationaal erkende raamwerken en raamwerken gepubliceerd door het Impact Institute. De gegevenskwaliteit die in GID is opgenomen, wordt gewaarborgd door meerdere controle- en gegevensopschoningsprocedures.

Er zijn verschillende versies van de GID ontwikkeld en uitgebracht, deze ontwikkeling is nog steeds aan de gang.

Deze technische beschrijving is bedoeld om een overzicht te geven van de onderwerpen die hierboven in de volgende secties zijn geïntroduceerd:

Effectbeoordeling en inkomsten genereren

Impact assessment en monetization bestaat uit het nemen van een selectie van extensies en deze omzetten in impactindicatoren die in geld uitgedrukt worden. Conversie van extensies naar indicatoren vereist impactfactoren en conversie naar monetaire eenheden vereist factoren voor het genereren van inkomsten. Deze impactfactoren en factoren voor het genereren van inkomsten worden hieronder nader toegelicht:

 • Impactfactoren – factoren die worden vermenigvuldigd met extensies om ze om te zetten in een gestandaardiseerde set van GID-indicatoren, bijvoorbeeld kilogrammen verschillende broeikasgasemissies worden omgerekend in kilogram CO2-equivalenten.
 • Inkomsten genererende factoren – factoren die worden vermenigvuldigd met GID-indicatoren die een vergelijkbare set van in geld uitgedrukte GID-effecten produceren, bijvoorbeeld kilogram CO2-equivalenten en m3 schaars watergebruik, worden omgerekend naar vergelijkbare $-waarden.

Voor meer (algemene) informatie over impactmeting en waardering op organisatieniveau zie: FIS en IAM-kern.

Input Output Analyse

Input-Output Analyse (IOA) is een economische techniek die de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende landen en sectoren weergeeft. Het is een gevestigde methode die wordt gebruikt voor wetenschappelijke artikelen en onderzoekspapers, die nu ook wordt gebruikt voor duurzaamheidsrapportage door zakelijke en financiële instellingen. Het Impact Institute heeft de baanbrekende 'chains' IOA ontwikkeld om een unieke dataset te leveren waarmee direct impact kan worden toegeschreven, op basis van toegevoegde waarde, over wereldwijde waardeketens. Het omvat stroomopwaartse en stroomafwaartse koppelingen.

IOA is een veelgebruikte methode, een selectie van academische artikelen en onderzoekspapers waarbij IOA de belangrijkste techniek is die wordt gebruikt voor het schatten van de impact op de milieu- en sociale waardeketen, staan hieronder vermeld:

Het gebruik van IOA voor het schatten van de impact op de milieuwaardeketen staat bekend als Environmentally-Extended Input-Output analysis (EEIO). Raadpleeg het onderstaande document voor meer informatie over de EEIO-aanpak:

Ruwe data

De onbewerkte gegevens die in GID worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

 • Input Output (IO) data – handelsdata die de onderlinge verbondenheid van de wereldeconomie beschrijven.
 • Uitbreidingen - Datasets die de IO-handelsgegevens uitbreiden die sociale, ecologische en economische prestaties van sectoren wereldwijd beschrijven. Deze worden geleverd door IO-databases in de vorm van ecologische en sociaaleconomische extensies en afgeleid van openbare bronnen zoals Wageindicator, ILOStat en OESO-statistieken.
 • De belangrijkste gegevensbronnen die in GID worden gebruikt, zijn onder meer: GTAP, SHDB, Eora, en Exiobase.

Impactschattingen

In deze sectie wordt uitgelegd hoe de GID werkt met behulp van de gegevenselementen en filosofieën die in de bovenstaande secties zijn geïntroduceerd:

GID gebruikt de principes van IO-analyse met de gemonetariseerde indicatorgegevens om schattingen te maken van de impact van economische stimulering in de hele economie. De concepten achter deze aanpak worden hieronder verder beschreven.

Ruwe GID-gegevens hebben de eenheidsimpact per euro economische activiteit in een specifieke sector. Als je echter inkoopt uit een sector, stimuleer je niet alleen economische activiteit in de sector waar je vandaan haalt, maar ook in sectoren waar die sector op zijn beurt vandaan haalt, enz. Evenzo, als een organisatie (bijvoorbeeld een bank) stimuleert economische activiteit door het verstrekken van leningen, activeert het niet alleen de economische sector waaraan het rechtstreeks leent, maar ook hun waardeketen.

Het principe van 'ketenverantwoordelijkheid' zoals vastgelegd in FIS en IAM-kern, stellen dat een organisatie (mede)verantwoordelijkheid moet nemen voor de effecten in hun waardeketen (zoals bijdrage aan klimaatverandering), GID helpt de gebruiker daarbij. Voor elke euro aan sourcing wordt nagegaan welke andere sectoren worden gestimuleerd en wat het cumulatieve effect is van al deze sectoren op de effecten (zoals bijdrage aan klimaatverandering). Evenzo wordt voor elke euro rente-inkomsten uit zakelijke kredietverlening nagegaan hoe de lening de economische bedrijvigheid bij de directe zakelijke klant en daarbuiten heeft gestimuleerd – en hoeveel impact daaruit voortvloeit.

De impactschattingen worden weergegeven door impactindicatoren die de impact van wereldwijde waardeketens beschrijven, zie de sectie hieronder voor een lijst met impacts per kapitaal. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt om impact eenvoudig te communiceren met behulp van verschillende kaders, zoals:

 • Kapitalen van het Integrated Reporting (IR) raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC) - hieronder verder beschreven
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties

Gevolgen opgenomen in de GID

De 26 impactindicatoren die zijn opgenomen in GID worden weergegeven in de tabel, deze zijn gecategoriseerd in 5 van de 6 IIRC's IR-hoofdsteden, intellectueel valt buiten het bereik vanwege een gebrek aan gegevens. De kapitalen kunnen verder worden vereenvoudigd tot het kader voor milieu (natuurlijk kapitaal), sociaal (sociaal en menselijk kapitaal) en economisch (financieel en geproduceerd kapitaal) (ESE).

Kader

De GID is gebouwd met de volgende frameworks als basis:

De International Integrated Reporting Council (IIRC's) Geïntegreerd rapportagekader (IR) wordt gebruikt om de hoofdletters te definiëren die de impactindicatoren groeperen.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de basis van de op rechten gebaseerde methode om externe effecten voor sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal te kwantificeren en te gelde te maken.

VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en de Principes voor True Pricing by True Price vormen de basis voor de herstelkostenbenadering die wordt gebruikt om de factoren voor het genereren van inkomsten te ontwikkelen.

Framework voor Impact Statement (FIS) wordt gevolgd met betrekking tot het principe van verantwoordelijkheid voor de waardeketen, evenals met betrekking tot de manier waarop effecten worden gemonetariseerd.

Principes voor echte prijzen worden gebruikt voor het meten en monetariseren van niet-economische effecten op sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal.

Geïntegreerde methode voor winst- en verliesbeoordeling (IAM): Core wordt gevolgd wat betreft het principe van ketenverantwoordelijkheid en waardering. Daarnaast geeft IAM Core beknopte informatie over het toepassen van de GID in praktische impactmeting door middel van top-down modellen.

Data kwaliteit

Een hoog niveau van gegevenskwaliteit wordt in GID gegarandeerd door een rigoureuze implementatie van benaderingen die zijn ontwikkeld gedurende meerdere GID-ontwikkelingscycli, waaronder controle van uitschieters, het opvullen van gegevenslacunes en validatie met datasets van derden.

versies

GID-ontwikkeling volgt een pragmatische benadering die is gericht op de behoeften van de eindgebruiker door de methodische en uitgebreide ontwikkelingsstappen van de levenscyclus te volgen: analyse van vereisten, ontwerp, ontwikkeling, testen en uiteindelijk vrijgeven. De volgende versies van GID sector zijn al uitgebracht:

 • v1.0.0 – Eerste versie (begin 2019)
 • v1.4.0 – Bijgewerkte attributiemethode, bijgewerkte extensies (medio 2019)
 • v2.3.0 – Uitbijtercontrole toegevoegd, bijgewerkte financiële indicatoren, bijgewerkte impactfactoren en factoren voor het genereren van inkomsten (begin 2020)
 • v2.4.4 – GenderWageGap en gedwongen arbeid effecten toegevoegd (medio 2020)
 • v3.0.0 – Verhoogde sectorgranulariteit voor geselecteerde indicatoren (begin 2021)
 • v3.1.0 – Verhoogde sectorgranulariteit voor geselecteerde indicatoren, bijgewerkte desaggregatie-/aggregatiemethode, bijgewerkte factoren voor het genereren van inkomsten (eind 2021)

We raden aan om de meest up-to-date gegevens te gebruiken. Wanneer gebruikers resultaten die zijn ontwikkeld met eerdere gegevensversies direct willen vergelijken, kunnen deze worden verstrekt.