TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIEGEGEVENS VOOR IMPACT RAPPORTAGE

Organisaties hebben nu meer dan ooit emissiegegevens nodig. Ze richten zich steeds meer op de aanpak van klimaatverandering: emissie- en netto-nuldoelstellingen vaststellen en voldoen aan EU-regelgeving behoren tot de topprioriteiten op de agenda van bedrijven en investeerders. Om realistische doelen te stellen, moeten organisaties verantwoording afleggen over de uitstoot van hun hele waardeketen.

Deze BKG-protocol classificeert deze emissies in drie scopes:

 • Toepassingsgebied 1 emissies zijn directe emissies van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door organisaties.
 • Toepassingsgebied 2 emissies zijn indirecte emissies van de opwekking van ingekochte energie.
 • Toepassingsgebied 3 emissies zijn alle indirecte emissies (niet opgenomen in Scope 2), die plaatsvinden in de upstream en downstream waardeketen van het rapporterende bedrijf.

REGISTREER VOOR ONZE CURSUSSEN:

Scope 3 BKG-emissies vormen doorgaans de grootste component van de CO2-voetafdruk van bedrijven en portefeuilles – tot 90% van de totale impact – evenals de lastigste om te meten.

Sectorverdeling: scope 1+2 vs scope 3 emissies

Behoefte aan gegevens: Scope 3-emissies zijn essentieel voor het verkrijgen van waarheidsgetrouwe overzichten van de CO2-voetafdruk van organisaties. Ze bieden cruciale statistieken om netto-nuldoelen te bereiken en te voldoen aan inkomende EU-regelgeving. Er ontstaat een dringende behoefte aan gedetailleerde, robuuste en betrouwbare scope 3-emissiegegevens.

Naarmate meer en meer bedrijven zich ertoe verbinden netto nul doelen, groeit de behoefte aan Scope 3-emissiegegevens snel. Bedrijven moeten de juiste gegevens verzamelen om de CO2-voetafdruk van hun organisatie in de waardeketen te meten.

Rapportage Scope 3-emissies binnenkort verplicht voor verplicht organisaties in EU-regelgeving. Vanaf 2021 is de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden, waardoor ESG-informatie verplicht wordt gesteld aan deelnemers aan de financiële markten: beleggers moeten kwantitatief rapporteren over de belangrijkste nadelige effecten (PAI's) van hun portefeuilles. Fvanaf januari 2023, de verplicht PAI's zullen inclusiefe Toepassingsgebied 3 uitstoot.

Geïnteresseerd in onze Scope 3-gegevens?

UITDAGINGEN BIJ HET METEN VAN TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIES

Scope 3 complexiteitsuitdagingen

thij heeft nodig Toepassingsgebied 3 uitstoot voor effectief bedrijfsklimaat strategie, het streven naar netto nul toezeggingen en naleving van de regelgeving wordt steeds beter begrepen. Echter, er zijn drie kritisch uitdagingen bij het berekenen van scope-emissies:

 1. Het verzamelen van Scope 3-gegevens is moeilijk:
  Investeerders en organisaties vaak hebben complexe waardeketens, waaronder leveranciers, klanten, leningen en investeringen in verschillende landen en sectoren. Verzamelen gegevens van al deze directe waardeketenverbindingen is een grote uitdaging. Sectorgemiddelden en proxy's van hoge kwaliteit zijn ook moeilijk te vinden vanwege de tijd, expertise, en middelen die nodig zijn om rekening te houden met beperkingen, onzekerheden en inconsistenties.
 2. Waardeketens overlappen elkaar vaak, wat gemakkelijk leidt tot dubbeltellingen:
  trekken Scope 3 BKG-emissies zonder dubbeltellen vormt een grote uitdaging en vereist een geschikte meetbenadering:. Als voorbeeld, de impact op de waardeketen van een steenkoolproducent omvat de effecten die voortvloeien uit de verbranding in een elektriciteitscentrale op basis van steenkool. Tegelijkertijd omvat de waardeketenimpact van de elektriciteitsproducent ook deze impact. Om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de uitstoot van beide bedrijven, moet worden vermeden dat dezelfde impact in verschillende waardeketens dubbel wordt geteld.
 3. Het toekennen van emissies binnen grote waardeketens is een uitdagende taak:
  De waardeketens van vandaag omvatten verschillende niveaus van leveranciers en klanten, waardoor de definitie van waardeketen grenzen en de attribuvan verantwoordelijkheid bij ketenpartners a beangstigend kwestie wanneer Scope 3 emissie metens. Deze uitdaging is ook al kritischer voor de financiële sector, als beleggingsportefeuilles honderden of duizenden bedrijven omvatten gevestigd in meerdere regio's en verspreid over vele industrieën – die betrokken kunnen zijn bij meer dan één stap in de levenscyclus van de productie.

GID TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIEGEGEVENS OPLOSSING

De CO2-voetafdruk van beleggingsportefeuilles meten

Onze Global Impact Database biedt Scope 3-gegevens. GID Scope 3-gegevens geeft schattingen van emissies in wereldwijde waardeketens op een gedetailleerd land-sectorniveau. Ook bedanktuw innovatief input-outputmodel voor attributie, dubbeltellingen worden vermeden, en waardeketen verantwoordelijkheid wordt bepaald op basis van de toegevoegde waarde van bedrijven.

0
Sectoren
0
Landen
0
Beursgenoteerde bedrijven

USP's:

 • Scope 3 emissiegegevens voor alle soorten investeringen en bedrijven: beursgenoteerd, niet-beursgenoteerd, MKB, EM
 • Gebruiksklare gegevens over wereldwijde upstream- en downstream-emissies in de waardeketen
 • Baanbrekende methode om emissies toe te rekenen aan waardeketens en dubbeltellingen te voorkomen
 • Afstemming met de Global GHG Accounting and Reporting Standard voor de financiële sector (PCAF) en met de BKG-protocol
 • Optionele waardering van koolstofemissie (uitgedrukt in geldeenheden) om vergelijking met andere niet-koolstofeffecten mogelijk te maken (zie GID-pagina)
Scope 1, 2, 3 emissies

Toepassingen:

 • Begrijp de CO2-voetafdruk van complexe waardeketens en portefeuilles om betere en duurzamere krediet- en investeringsbeslissingen te nemen
 • Rapporteer over scope 3-emissies en wees voorbereid om te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving
 • Identificeer en beheer CO2-risico's en kansen en definiëren prioriteitsgebieden voor uw impact en lang-termijn strategie voor waardecreatie

Voor meer technische informatie over de GID zie de: GID technisch overzicht of neem contact met ons op hier.

GERELATEERDE LINKS

Dashboard voor biodiversiteitsgegevens

BIODIVERSITEIT IMPACT GEGEVENS

Europese vlag

SFDR PAI PROXY GEGEVENS

demo-dashboard

PORTFOLIO IMPACT RAPPORTAGEGEGEVENS

Impactrapportage ABN AMRO 2020

ABN AMRO EFFECTVERSLAG 2021

Logo's van Patagonia, Kruidvat, Zalando, Ikea, Unilever

GID DATA GEBRUIKT IN FD DUURZAAMHEID RETAIL SERIE

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie:

Global Impact Database-logo