EFFECTEN VAN DE PRODUCTIE VAN PALMOLIE

Cliënt

De economie van ecosystemen en biodiversiteit (TEEB) is een wereldwijd, VN-initiatief gericht op "het zichtbaar maken van de waarde van de natuur". Daarbij wil het het natuurlijk en sociaal kapitaal expliciet maken afhankelijkheden en externe effecten van productiesystemen op ecosystemen aan alle betrokken belanghebbenden. 

Projectbeschrijving

De productie van palmolie in ontwikkelingslanden zoals Indonesië heeft negatieve externe effecten, zoals ontbossing en onderbetaling. Deze moeten waar mogelijk worden beoordeeld, gekwantificeerd en gemonetariseerd.

Met behulp van Trucost en Impact Institute-methodologieën en gegevens die door TEEB zijn geleverd, werden milieu-externaliteiten bij verschillende soorten landgebruik en met behulp van alternatief landbouwbeheer berekend op $28 miljard. De sociale externaliteiten werden beoordeeld als vergelijkbaar met die van het milieu. Ten slotte werd aangetoond dat het internaliseren van een deel van deze externaliteiten zou leiden tot een winstgevend businessmodel.

Toegevoegde waarde

De business case-analyse van True Price liet zien wat de impact is van het verbeteren van arbeidsomstandigheden. ROI-analyse van palmolieboerderijen werd uitgevoerd door een benchmark te construeren, aanbevolen praktijken te verzamelen en hun impact op de winst- en verliesrekening van de boerderij in de loop van de tijd te berekenen. Dit toont de waarde aan van het internaliseren van externe effecten als investeringen in plaats van kosten die leiden tot toekomstige winst in de vorm van voorkomen kosten. De analyse is uitgevoerd onder gematigde veronderstellingen, zowel wat betreft de effecten als de vermeden kosten. De resultaten stellen TEEB in staat om belanghebbenden te beïnvloeden om externe effecten op ecosystemen en bijbehorende begunstigden te verminderen.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price