We hebben onze Global Impact Database gebruikt om de impact van de waardeketen van enkele van de grootste bedrijven in verschillende sectoren te onderzoeken. Uit de gegevens blijkt dat meer dan 90% van de impact van bedrijven indirect is. De toenemende complexiteit van waardeketens vraagt om een kwantitatief en alomvattend beeld van de gevolgen, met inbegrip van zowel upstream- als downstreamsegmenten. Zonder robuuste gegevens en degelijke toerekeningsmethoden om dubbeltellingen te minimaliseren, zal verantwoordelijkheid voor de waardeketen een blinde vlek blijven, ontoegankelijk voor de meeste beleidsmakers.

Impact op de waardeketen: Verder gaan dan de eigen activiteiten van bedrijven

Vandaag de dag zijn bedrijven ingebed in grote en wereldwijde waardeketens, met meerdere lagen van leveranciers en klanten in meerdere regio’s en verspreid over vele industrieën. Deze onderlinge verbondenheid impliceert een aanzienlijke uitwisseling van bedrijfswaarde tussen verschillende organisaties, sectoren en landen, en een complexe uitdaging voor het traceren van de impact van bedrijven.

Bij de beoordeling van de impact van de waardeketen moet rekening worden gehouden met externe factoren en negatieve gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit of de mensenrechten. Deze impact komt niet alleen voort uit de eigen activiteiten van een bedrijf, maar ook uit de bedrijfsactiviteiten in de waardeketen, waar vaak de meeste impact ligt. De indirecte impact die door bedrijven wordt gegenereerd, wordt echter nog lang niet volledig en consistent vastgelegd in gemeenschappelijke ESG- en duurzaamheidscijfers.

Als we Amazon als voorbeeld nemen, zien we dat bij de primaire activiteiten van het e-commercebedrijf een groot netwerk van partijen betrokken is, waaronder IT-infrastructuur, grondstoffenleveranciers, externe verkopers en externe bezorgdiensten. Elk van deze partijen genereert naast economische waarde ook een sociale en milieu-impact. Dergelijke gevolgen, die veel verder gaan dan de directe activiteiten en het logistieke systeem van Amazon, worden vaak buiten beschouwing gelaten bij het inschatten van de totale impact van de multinational. Ze worden weggelaten vanwege de complexiteit en het gebrek aan geschikte methoden voor het toerekenen van de impact om te voorkomen dat de impact langs de waardeketen wordt onder- of overgewaardeerd. Hetzelfde geldt voor een auto- of oliebedrijf, aangezien in beide sectoren een aanzienlijke impact optreedt stroomopwaarts en stroomafwaarts in de waardeketen.

De complexiteit van de impact van de waardeketen van portfolio’s

Terwijl de druk van de regelgeving om te rapporteren toeneemt, proberen ’s werelds grootste beleggingsfondsen en bedrijven op één lijn te komen. Financiele instellingen proberen steeds meer inzicht te krijgen in de impact van de waardeketen van hun portefeuille om de rapportage en due diligence te versterken, de transparantie te vergroten en hun blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s te meten. Pogingen om consistente schattingen te verkrijgen van de scope 3-emissies van bedrijven zijn al een stap in die richting, en dergelijke inspanningen zullen zich waarschijnlijk uitbreiden naar andere duurzaamheidsthema’s (bijv. gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, leefbare lonen).

Als het gaat om het meten van de impact van de waardeketen, staan investeerders echter voor nog grotere uitdagingen dan bedrijven. Investeringsportefeuilles kunnen namelijk honderden of duizenden bedrijven omvatten, waardoor de analyse zeer uitdagend en middelenintensief is. Hoewel er een grote hoeveelheid informatie en meetgegevens beschikbaar is, zijn deze vaak kwalitatief of missen ze reikwijdte en granulariteit. Door de juiste gegevens te verzamelen, kan de financiële wereld een enorme bijdrage leveren aan de integriteit van de waardeketen.

De impact in de waardeketen meten

Wil de financiele wereld waarde creëren voor de samenleving en alle belanghebbenden, dan moet het beoordelen van de impact van de waardeketen een gangbare praktijk worden. Om echt grip te krijgen op de impact op de waardeketen, moeten beoordelingen aan de volgende eisen voldoen:

  • Zowel upstream als downstream waardeketens omvatten:Hoewel dit geldt voor alle sectoren in de waardeketens van de financiële sector, hebben sommige sectoren een bijzondere behoefte aan deze vereiste. Een voorbeeld is de aardolie- en steenkoolsector, waar een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt in de verbrandingsfase. Een ander voorbeeld is het schaarse watergebruik in voedselverwerkende sectoren, waar de meeste impact optreedt in de landbouwfase stroomopwaarts, en niet noodzakelijk in de verwerkingsfase zelf.
  • Wees kwantitatief:De meeste ESG- en duurzaamheidsmaatstaven die momenteel worden gebruikt, zijn gebaseerd op kwalitatieve overwegingen, waarbij scores worden toegekend aan sociale en milieufactoren van bedrijven die niet veel zeggen over de werkelijke impact en niet kunnen worden vergeleken met de financiële prestaties. Binnen dit kader zou het gebruik van een monetaire eenheid voor effecten uitzonderlijk nuttig zijn om directe vergelijkingen tussen effecten te vergemakkelijken en inzicht te krijgen in afwegingen tussen verschillende duurzaamheidsthema’s tegelijk.
  • Voorkom dubbeltelling:Het komt vaak voor dat beleggingsportefeuilles meerdere bedrijven bevatten die overlappende waardeketens hebben, zoals het ene bedrijf in de waardeketen van een ander bedrijf zit. Het dubbel tellen van effecten is een kritiek risico wanneer kwantitatieve upstream- en downstreamgegevens worden opgenomen voor verschillende bedrijven in dezelfde waardeketen. De impact van een steenkoolproducent op de waardeketen omvat bijvoorbeeld de impact van de verbranding in een elektriciteitscentrale op basis van steenkool. Tegelijkertijd omvat de impact van de waardeketen van de elektriciteitsproducent ook deze impact. Om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de impact van beide bedrijven, moet het dubbel tellen van dezelfde impact in verschillende waardeketens worden vermeden.

Meer dan 90% van de impact van de grootste bedrijven zit in de waardeketen

Onze GID portfolio data-oplossing biedt gegevens over verschillende milieu- en sociale impactcijfers, waaronder de directe, upstream en downstream impact van de waardeketen van beursgenoteerde bedrijven. Het identificeert de verantwoordelijkheid van de waardeketen zonder dubbeltellingen, waardoor het eenvoudig wordt om de impact te kwantificeren die door elke deelnemer in de waardeketen wordt gegenereerd, in overeenstemming met hun toegevoegde waarde.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de waardeketen van de pastaproductie, is het (schaarse) waterverbruik waarschijnlijk groter voor de tarweproductie dan voor een pastaverwerkingsfabriek. Aangezien de pastaverwerker tarwe gebruikt, wordt een deel van de impact van de tarweproductie toegeschreven aan de verwerker: hoe meer waarde de pastaverwerker toevoegt, hoe meer impact van andere schakels in de waardeketen aan hem wordt toegeschreven.

Hieronder hebben we onze GID-toewijzingsmethode gebruikt, die de indirecte impact beoordeelt op basis van de geschatte sectorale en regionale blootstelling, om het aandeel van de directe en indirecte impact van de waardeketen op schaars watergebruik en gezondheids- en veiligheidsincidenten op het werk te schatten voor enkele van de grootste bedrijven in de voedingssector: