We hebben onze Global Impact Database gebruikt om de waardeketenimpact van enkele van de grootste bedrijven in verschillende sectoren te onderzoeken. Zoals uit de gegevens blijkt, is meer dan 90% van de impact indirect. De toenemende complexiteit van waardeketens vereist een kwantitatief en alomvattend beeld van de effecten, zowel voor upstream- als downstream-segmenten. Zonder robuuste gegevens en degelijke attributiemethodologieën om dubbeltellingen tot een minimum te beperken, blijft verantwoordelijkheid voor de waardeketen een blinde vlek, ontoegankelijk voor de meeste besluitvormers.
.

Impact op de waardeketen: verder gaan dan de eigen activiteiten van bedrijven

Tegenwoordig zijn bedrijven ingebed in grote en wereldwijde waardeketens, met verschillende leveranciers en klanten in meerdere regio's en verspreid over vele industrieën. Een dergelijke verwevenheid impliceert een substantiële uitwisseling van zakelijke waarde tussen verschillende organisaties, sectoren en landen, en a complexiteitsuitdaging voor het traceren van de impact van bedrijven.

De effectbeoordeling van de waardeketen vereist dat rekening wordt gehouden met externe effecten en negatieve effecten op het klimaat, de biodiversiteit of de mensenrechten. Deze impact komt niet alleen voort uit de eigen bedrijfsvoering, maar ook uit de bedrijfsvoering in de hele waardeketen, waar de meeste daadwerkelijke impact vaak ligt. De indirecte impact die door bedrijven wordt gegenereerd, wordt echter nog lang niet volledig en consistent vastgelegd in algemene ESG- en duurzaamheidsmaatstaven.

Als we Amazon als voorbeeld nemen, zijn de primaire activiteiten van het e-commercebedrijf een groot netwerk van partijen, waaronder IT-infrastructuur, leveranciers van grondstoffen, externe verkopers en externe bezorgdiensten. Elk van deze partijen genereert naast economische waarde ook een sociale en ecologische impact. Dergelijke effecten, die veel verder gaan dan de directe operaties en het logistieke systeem van Amazon, worden vaak buiten beschouwing gelaten bij het inschatten van de totale impact van de multinational. Ze worden weggelaten vanwege de complexiteit en het gebrek aan geschikte methodes voor het toekennen van impact om een te lage of te grote impact in de waardeketen te voorkomen. Hetzelfde geldt voor een automobiel- of een oliemaatschappij, aangezien in beide sectoren een substantiële impact optreedt up- en downstream in de waardeketen.

.
De complexiteit van de impact van de waardeketen van een portfolio

Terwijl de regeldruk om te rapporteren toeneemt, proberen 's werelds grootste investeringsfondsen en bedrijven zich aan te passen. Meer en meer streven financiële instellingen ernaar de impact van hun portefeuille op de waardeketen te begrijpen om de rapportage en due diligence te versterken, de transparantie te vergroten en hun blootstelling aan duurzaamheidsrisico's te meten. Pogingen om consistente schattingen te krijgen van de scope 3-emissies van bedrijven zijn al een stap in die richting, en dergelijke inspanningen zullen waarschijnlijk worden uitgebreid naar andere duurzaamheidsthema's (bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, leefbaar loon).

Als het echter gaat om het meten van de waardeketenimpact, komen beleggers nog meer uitdagingen tegen dan bedrijven, aangezien beleggingsportefeuilles honderden of duizenden bedrijven kunnen omvatten, wat de analyse zeer uitdagend en arbeidsintensief maakt. Hoewel er een grote hoeveelheid informatie en meetgegevens beschikbaar is, zijn deze vaak kwalitatief of onvoldoende uitgebreid en gedetailleerd. Door het verkrijgen van de juiste data kan de financiële wereld een enorme bijdrage leveren aan de integriteit van de waardeketen.

.
Impact op de waardeketen meten 

Om ervoor te zorgen dat de financiële wereld waarde creëert voor de samenleving en alle belanghebbenden, moet de impactbeoordeling van de waardeketen een gangbare praktijk worden. Om echt grip te krijgen op de impact van de waardeketen, moeten beoordelingen betrekking hebben op de volgende vereisten:

 • Zowel upstream als downstream waardeketens opnemen

  Hoewel dit geldt voor alle sectoren in de waardeketens van de financiële sector, tonen sommige sectoren een bijzondere behoefte aan deze vereiste. Een voorbeeld is de sector aardolie en steenkoolproducten, waar stroomafwaarts in de verbrandingsfase aanzienlijke broeikasgasemissies plaatsvinden. Een ander voorbeeld is het schaarse watergebruik in voedselverwerkende sectoren, waar de meeste impact zich voordoet in de landbouwfase stroomopwaarts, en niet noodzakelijkerwijs in de verwerkingsfase zelf.
  .
 • Wees kwantitatief

  De meeste ESG- en duurzaamheidsmaatstaven die momenteel in gebruik zijn, zijn gebaseerd op kwalitatieve overwegingen, waarbij scores worden toegekend aan sociale en omgevingsfactoren van bedrijven die niet veel zeggen over de daadwerkelijke impact en niet kunnen worden vergeleken met de financiële prestaties.
  Binnen dit kader zou het gebruik van een monetaire eenheid voor effecten buitengewoon nuttig zijn om directe vergelijkingen tussen effecten en begrip van afwegingen tussen verschillende duurzaamheidsthema's tegelijk te vergemakkelijken.
  .
 • Vermijd dubbeltellingen

  Het is gebruikelijk dat beleggingsportefeuilles meerdere bedrijven bevatten die overlappende waardeketens hebben, alsof het ene bedrijf zich in de waardeketen van het andere bevindt. Dubbeltelling van impact is een kritiek risico bij het opnemen van kwantitatieve upstream- en downstreamgegevens voor verschillende bedrijven in dezelfde waardeketen. De impact op de waardeketen van een steenkoolproducent omvat bijvoorbeeld de effecten die voortvloeien uit verbranding in een elektriciteitscentrale op basis van steenkool. Tegelijkertijd omvat de waardeketenimpact van de elektriciteitsproducent ook deze impact. Om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de impact van beide bedrijven, moet worden vermeden dat dezelfde impact in verschillende waardeketens dubbel wordt geteld.

De impact van meer dan 90% van de grootste bedrijven bevindt zich in de waardeketen

Ons GID-portfolio data-oplossing biedt gegevens over verschillende maatstaven voor milieu- en sociale impact, waaronder directe, upstream- en downstream-impact op de waardeketen van beursgenoteerde bedrijven. Het identificeert de verantwoordelijkheid van de waardeketen zonder dubbeltellingen, waardoor het gemakkelijk is om de impact die door elke deelnemer in de waardeketen wordt gegenereerd, te kwantificeren op basis van hun toegevoegde waarde.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de waardeketen van de pastaproductie, zal het (schaarse) waterverbruik waarschijnlijk groter zijn voor de tarweproductie dan voor een pastaverwerkingsbedrijf. Omdat de pastaverwerker echter tarwe gebruikt, wordt een deel van de impact die ontstaat bij de tarweproductie toegeschreven aan de verwerker: hoe meer waarde de pastaverwerker toevoegt, hoe meer impact andere schakels in de waardeketen eraan worden toegeschreven.

Hieronder hebben we onze GID-toewijzingsmethodologie gebruikt, die de indirecte impact beoordeelt op basis van geschatte sectorale en regionale blootstelling, om het aandeel van de directe en indirecte waardeketenimpact op schaars watergebruik en gezondheids- en veiligheidsincidenten op de werkplek te schatten voor enkele van de grootste bedrijven in de voedingssector:
Directe en indirecte impact van bedrijven
De gegevens laten zien dat hoewel een deel van de impact voortkomt uit eigen activiteiten (directe impact), indirecte impact verantwoordelijk is voor meer dan 90% van het totaal voor zowel de schaarse watervoetafdruk als de blootstelling aan hoog letselrisico, voor alle bedrijven in de steekproef.
We hebben ook gekeken naar de impact van klimaatverandering, inclusief scope 1, 2 en 3 emissies, van enkele van 's werelds grootste bedrijven in de detailhandel, autoproductie en olie-industrie:
Directe en indirecte impact van bedrijven

Evenzo tonen de resultaten aan dat tussen 90 en 99% van de totale impact indirect is. Dit toont - nogmaals - het belang aan om rekening te houden met de indirecte impact op de waardeketen om een waarheidsgetrouwer en nauwkeuriger beeld te krijgen van de werkelijke voetafdruk van bedrijven en sectoren.

Het is daarom noodzakelijk om grip te krijgen op de waardeketens van bedrijven en portefeuilles door middel van robuuste gegevens en degelijke attributiemethodologieën, zonder welke de impact en verantwoordelijkheid van de waardeketen blinde vlekken zullen blijven, ontoegankelijk voor de meeste besluitvormers.

Ons GID-portfolio-impactrapportagegegevens biedt:

 • Waardeketengegevens, inclusief directe, stroomopwaartse en stroomafwaartse effecten op de waardeketen, zonder dubbeltellen
 • Impactgegevens voor meer dan 3500 openbare bedrijven, evenals schattingen per land voor 9100 wereldwijde sectoren
 • Gekwantificeerd en te gelde gemaakt impactstatistieken om de vergelijking tussen verschillende milieu- en sociale effecten te vergemakkelijken

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze GID-gegevensoplossingen

  *verplicht gegevensveld