GID Technisch Overzicht

Global Impact Database Technisch Overzicht

De Global Impact Database (GID) beschrijft op kwantitatieve wijze de ecologische, sociale en economische impact voor landen en sectoren in de wereldeconomie.

Economische activiteit heeft gevolgen voor de hele economie. De GID schat deze impact door middel van input-outputanalyse op basis van gegevens over de onderlinge verbondenheid van industrieën in verschillende landen en hun milieu-, sociale en economische prestaties. De geproduceerde effectschattingen zijn ingedeeld in kapitalen en worden weergegeven in vergelijkbare, in geld uitgedrukte, eenheden.

De ontwikkeling van de GID is gebaseerd op meerdere internationaal erkende kaders en raamwerken die door Impact Institute zijn gepubliceerd. De kwaliteit van de GID-gegevens wordt gewaarborgd door meerdere controle- en validatieprocessen en procedures voor het opschonen van gegevens.

Hoewel er al verschillende versies van de GID beschikbaar zijn, wordt er nog steeds verder ontwikkeld en worden er jaarlijks bijgewerkte versies uitgebracht.

Impact Assessment en monetarisering

Impact assessment en monetarisering bestaat uit het nemen van een selectie van uitbreidingen. Vervolgens worden deze omgezet in impactindicatoren die worden uitgedrukt in monetaire termen. Omzetting van uitbreidingen naar indicatoren vereist impactfactoren en omzetting naar monetaire eenheden vereist monetariseringsfactoren. Deze impactfactoren en monetarisatiefactoren worden hieronder verder toegelicht:

 • Impactfactoren – factoren die worden vermenigvuldigd met uitbreidingen om ze om te zetten in een gestandaardiseerde set GID-indicatoren, bijv. kilogrammen van verschillende broeikasgasemissies worden omgezet in kilogrammen CO2-equivalenten.
 • Monetariseringsfactoren – factoren die worden vermenigvuldigd met GID-indicatoren om een vergelijkbare reeks gemonetariseerde GID-impacts te produceren, bijv. kilogram CO2-equivalenten en m3 schaars watergebruik worden omgezet in vergelijkbare $-waarden.
 • Raadpleeg voor meer (algemene) informatie over impactmeting en waardering op organisatieniveau de FIS en IAM Core.

Input Output Analyse

Input-Output Analyse (IOA) is een economische techniek die de onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende landen en sectoren weergeeft. Het is een gevestigde methode die wordt gebruikt voor academische artikelen en onderzoekspapers, en die nu ook wordt gebruikt voor duurzaamheidsrapportage door bedrijven en financiële instellingen. Impact Institute heeft de baanbrekende ‘ketens’ IOA ontwikkeld om een unieke dataset te leveren waarmee impact onmiddellijk kan worden toegekend, op basis van toegevoegde waarde, in wereldwijde waardeketens. Het omvat stroomopwaartse en stroomafwaartse verbanden.

IOA is een veelgebruikte methode. Hieronder volgt een selectie van academische artikelen en onderzoekspapers waarin IOA de belangrijkste techniek is die wordt gebruikt voor het inschatten van de milieu- en sociale effecten van de waardeketen:

Het gebruik van IOA voor het schatten van de milieueffecten van de waardeketen staat bekend als Environmentally-Extended Input-Output analyse (EEIO). Meer informatie over de EEIO-benadering is te vinden in het onderstaande document:

Ruwe Data

De ruwe data die in de GID wordt gebruikt, worden hieronder beschreven:

 • Input Output (IO) data – handelsdata die de onderlinge verbondenheid van de wereldeconomie beschrijven.
 • Extensions – Datasets ter uitbreiding van de IO-handelsdata die de sociale, economische en milieuprestaties van sectoren wereldwijd beschrijven. Deze worden geleverd door IO-databases in de vorm van milieu- en sociaaleconomische uitbreidingen en afgeleid van openbare bronnen zoals Wageindicator, ILOStat en OESO-statistieken.
 • De belangrijkste gegevensbronnen die in de GID worden gebruikt, zijn onder andere GTAP, SHDB, Eora, en Exiobase.

Impact Schattingen

Dit hoofdstuk legt uit hoe de GID werkt aan de hand van de data-elementen en filosofieën die in de bovenstaande hoofdstukken zijn geïntroduceerd:

De GID gebruikt de principes van IO-analyse met de gemonetariseerde indicatorgegevens om schattingen te maken van de impact van economische stimulering in de hele economie.

Ruwe GID data heeft de impact eenheid per euro economische activiteit in een specifieke sector. Als je echter inkoopt bij een sector, stimuleer je niet alleen de economische activiteit in de sector waar je inkoopt, maar ook in sectoren waar die sector op zijn beurt inkoopt, enz. Ook wanneer een organisatie (bijvoorbeeld een bank) economische activiteit stimuleert door leningen te verstrekken, activeert dit niet alleen de economische sector waaraan het rechtstreeks leningen verstrekt, maar ook hun waardeketen.

Het principe van ‘ketenverantwoordelijkheid’, zoals vastgelegd in FIS en IAM Core, stelt dat een organisatie (mede)verantwoordelijkheid moet nemen voor de gevolgen in hun waardeketen (zoals bijdrage aan klimaatverandering).. Voor elke euro van sourcing wordt nagegaan welke andere sectoren worden gestimuleerd en wat het cumulatieve effect is van al deze sectoren op de gevolgen (zoals de bijdrage aan klimaatverandering). Op dezelfde manier wordt voor elke euro aan rente-inkomsten uit zakelijke leningen bijgehouden hoe de lening de economische activiteit bij de directe zakelijke klant en daarbuiten heeft gestimuleerd – en hoeveel impact dat heeft.

De schattingen van de impact worden weergegeven door impactindicatoren die de impact van wereldwijde waardeketens beschrijven. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt om eenvoudig de impact te communiceren aan de hand van verschillende kaders, zoals:

 • Integrated Reporting (IR) raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC) kapitalen– hieronder verder beschreven
 • Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties

Impacts opgenomen in de GID

De 26 impact indicatoren die in de GID zijn opgenomen, staan in de tabel. Deze zijn ingedeeld in vijf van de zes IR-kapitalen van het IIRC. Intellectuele indicatoren vallen buiten het bereik door gebrek aan gegevens. De kapitalen kunnen verder worden vereenvoudigd in het Milieu (natuurlijk kapitaal), Sociaal (sociale en menselijke kapitalen) en Economisch (financiële en industriële kapitalen) raamwerk (ESE).

Raamwerk

De GID is gebouwd op basis van de volgende raamwerken:

 • De International Integrated Reporting Council’s (IIRC’s) Integrated Reporting (IR) raamwerkwordt gebruikt om de kapitalen te definiëren die de impactindicatoren groeperen.
 • Universal Declaration of Human Rights is de basis van de op rechten gebaseerde methode voor het kwantificeren en monetariseren van externe effecten voor sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal.
 • UN Guiding Principles for Business and Human Rightsen de Principes voor True Pricing door True Price vormen de basis voor de saneringskostenbenadering die wordt gebruikt om de monetariseringsfactoren te ontwikkelen.
 • Framework for Impact Statements (FIS) wordt gevolgd met betrekking tot het principe van verantwoordelijkheid voor de waardeketen en de manier waarop de impact in geld wordt uitgedrukt.
 • Principles for True Pricingworden gebruikt voor het meten en monetariseren van niet-economische effecten op sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal.
 • Integrated Profit & Loss Assessment Methodology (IAM): Core wordt gevolgd met betrekking tot het principe van waardeketenverantwoordelijkheid en -waardering. Daarnaast geeft IAM Core beknopte informatie over hoe de GID kan worden toegepast in praktische effectmeting door middel van top-down modellen.

Data Kwaliteit

Een hoog niveau van gegevenskwaliteit wordt in de GID gegarandeerd door rigoureuze implementatie van benaderingen die gedurende meerdere GID-ontwikkelingscycli zijn ontwikkeld, waaronder controle op uitschieters, opvullen van hiaten in gegevens en validatie aan de hand van datasets van derden.

We beschikken over verschillende processen en protocollen om de kwaliteit van onze gegevens te waarborgen, wat blijkt uit het feit dat onze klanten, waaronder toonaangevende internationale organisaties en financiële instellingen, al jarenlang herhaaldelijk gebruikmaken van onze diensten.

Versies

De ontwikkeling van de GID volgt een pragmatische aanpak die gericht is op de behoeften van de eindgebruiker door de methodische en uitgebreide stappen van de levenscyclusontwikkeling te volgen: analyse van de vereisten, ontwerp, ontwikkeling, testen en uiteindelijk vrijgave. De volgende versies van GID-sector zijn al uitgebracht:

 • v1.0.0 – Eerste versie (begin 2019)
 • v1.4.0 – Bijgewerkte toerekeningsmethode, bijgewerkte extensies (mid 2019)
 • v2.3.0 – Controle op uitschieters toegevoegd, financiële indicatoren bijgewerkt, impactfactoren en monetarisatiefactoren bijgewerkt (begin 2020)
 • v2.4.4 – GenderWageGap en Forced Labour impacts toegevoegd (mid 2020)
 • v3.0.0 – Grotere sectorale granulariteit voor bepaalde indicatoren (begin 2021)
 • v3.1.0 – Grotere sectorale granulariteit voor bepaalde indicatoren, bijgewerkte uitsplitsing/aggregatiemethode, bijgewerkte monetariseringsfactoren (eind 2021)

We raden aan de meest recente data te gebruiken. Als gebruikers resultaten die zijn ontwikkeld met eerdere gegevensversies direct willen vergelijken, kunnen deze worden verstrekt.

×