GID Scope 3 emissiedata

Scope 3 emissiedata voor impactrapportage

Organisaties hebben nu meer dan ooit behoefte aan emissiedata. Ze richten zich steeds meer op het aanpakken van klimaatverandering: het stellen van emissie- en netto nuldoelen en het voldoen aan EU-regelgeving behoren tot de topprioriteiten op de agenda’s van bedrijven en investeerders. Om realistische doelen te stellen, moeten organisaties rekening houden met de uitstoot van hun hele waardeketen.

Het GHG Protocol deelt deze emissies in drie Scopes in:

 • Scope 1 emissies zijn directe emissies uit bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door organisaties.
 • Scope 2 emissies zijn indirecte emissies door de opwekking van ingekochte energie.
 • Scope 3 emissies zijn alle indirecte emissies (niet opgenomen in Scope 2) die plaatsvinden in de upstream- en downstreamwaardeketen van het rapporterende bedrijf.

Inschrijven voor onze cursussen:

 • De gevolgen van klimaatverandering meten en beheren
 • Impact op biodiversiteit meten en beheren

SDe GHG-emissies van Scope 3 vormen doorgaans de grootste component van de koolstofvoetafdruk van bedrijven en portefeuilles – tot wel 90% van de totale impact – en ook de lastigste om te meten.

visual GID reliable scope 3 emissions data

Data nodig: Scope 3-emissies zijn essentieel voor het verkrijgen van een waarheidsgetrouw overzicht van de koolstofvoetafdruk van organisaties. Ze leveren cruciale meetgegevens om de netto nuldoelstellingen te halen en te voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving. Er is dringend behoefte aan gedetailleerde, robuuste en betrouwbare scope 3-emissiegegevens.

Nu steeds meer bedrijven zich inzetten voor netto nul doelstellingen, groeit de behoefte aan Scope 3-emissiedata snel. Bedrijven moeten de juiste gegevens verzamelen om de koolstofvoetafdruk van hun organisaties in de waardeketen te meten.

Het rapporteren van Scope 3-emissies wordt binnenkort een vereiste voor verplichte organisaties in de EU-regelgeving. Sinds 2021 is deEU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht, die verplichte ESG-openbaarmaking oplegt aan deelnemers aan de financiele markten: beleggers moeten kwantitatief rapporteren over de Belangrijkste Nadelige Effecten (PVA’s) van hun portefeuilles. Sinds januari 2023, omvatten de verplichte PAIs Scope 3-emissies.

Geinteresseerd in onze Scope 3 data?

of ontdek onze GID SFDR PAI proxy data-oplossingen

Uitdagingen bij het meten van scope 3 emissies

Scope 3-complexiteitsuitdagingen

Er is steeds meer begrip voor de noodzaak van Scope 3-emissies voor een effectieve klimaatstrategie van bedrijven, toezeggingen voor netto nul-emissies en naleving van regelgeving. Er zijn echter drie cruciale uitdagingen bij het berekenen van de scope-emissies:

1. Het verzamelen van Scope 3-data is moeilijk:
Investeerders en organisaties hebben vaak complexe waardeketens, met leveranciers, klanten, leningen en investeringen in verschillende landen en bedrijfstakken. Het verzamelen van gegevens van al deze directe waardeketenverbindingen is een grote uitdaging. Sectorale gemiddelden en proxy’s van hoge kwaliteit zijn ook moeilijk te vinden vanwege de tijd, expertise en middelen die nodig zijn om rekening te houden met beperkingen, onzekerheden en inconsistenties.

2. Waardeketens overlappen elkaar vaak, wat gemakkelijk leidt tot dubbeltellingen:
Het bijhouden van Scope 3 broeikasgasemissies zonder dubbeltelling vormt een aanzienlijke uitdaging en vereist een geschikte meetbenadering. De impact van een steenkoolproducent op de waardeketen omvat bijvoorbeeld de impact van de verbranding in een elektriciteitscentrale op basis van steenkool. Tegelijkertijd omvat de impact van de waardeketen van de elektriciteitsproducent ook deze impact. Om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de uitstoot van beide bedrijven, moet het dubbel tellen van dezelfde impact in verschillende waardeketens worden vermeden.

3. Het toewijzen van emissies binnen grote waardeketens is een uitdagende taak:
De waardeketens van vandaag omvatten meerdere lagen van leveranciers en klanten, waardoor de definitie van de grenzen van de waardeketen en de toewijzing van verantwoordelijkheid tussen partners in de waardeketen een ontmoedigende kwestie wordt bij het meten van Scope 3-emissies. Deze uitdaging is zelfs nog belangrijker voor de financiële sector, aangezien beleggingsportefeuilles honderden of duizenden bedrijven omvatten – gevestigd in meerdere regio’s en verspreid over vele sectoren – die betrokken kunnen zijn bij meer dan één stap in de levenscyclus van de productie.

Gid scope 3-emissiedataoplossing

De koolstofvoetafdruk van beleggingsportefeuilles meten

Onze Global Impact Database biedt Scope 3-data. GID Scope 3-data geeft schattingen van emissies in wereldwijde waardeketens op een granulair land-sectorniveau. Dankzij ons innovatieve input-outputmodel voor toerekening wordt dubbeltelling voorkomen en wordt de verantwoordelijkheid voor de waardeketen bepaald op basis van de toegevoegde waarde van bedrijven.

USPs:

 • Scope 3-emissiedata voor alle soorten beleggingen en bedrijven: beursgenoteerd, niet-beursgenoteerd, mkb, EM
 • Gebruiksklare gegevens over de uitstoot in de wereldwijde upstream- en downstreamwaardeketen
 • Baanbrekende methodologie om emissies toe te schrijven aan waardeketens en dubbeltellingen te voorkomen
 • Afstemming op de Global GHG Accounting and Reporting Standard voor de financiele sector (PCAF) en met hetGHG Protocol
 • Optionele waardering van koolstofemissie (koolstofimpact uitdrukken in monetaire eenheden) om vergelijking met andere niet-koolstofimpact mogelijk te maken (zie GID pagina)
scope 3 ii

Toepassingen:

 • De koolstofvoetafdruk van complexe waardeketens en portefeuilles begrijpen om betere en duurzamere beslissingen te kunnen nemen over leningen en investeringen
 • Rapporteren over scope 3-emissies en voorbereid zijn om te voldoen aan huidige en toekomstige regelgeving
 • Koolstofrisico’s en -kansen identificeren en beheren en prioriteitsgebieden definiëren voor je impact en waardecreatiestrategie op lange termijn

Zie voor meer technische informatie over de GID hetGID technische overzicht of neem contact met ons op.

Gerelateerde Links

Biodiversity impact dashboard

Biodiversiteit Impact data

scope 3 ii

Scope 3-emissiedata

Portfolio-quantitative-impact-hotspot-product

Portfolio Impact rapportagegegevens

groceries- impact insitute value chain image

Impactdata waardeketen

brands with Impact institute

GID-impactgegevens gebruikt in FD duurzaamheidsretailserie

Meer weten?

Which product would you like to know more about?(Vereist)
(Vereist)

×