FRAMEWORK VOOR IMPACT STATEMENTS BETAVERSIE (FIS BETA)

Voor een wereld waarin iedereen een vol en waardig leven kan leiden, hebben we ongekende en blijvende verandering nodig. Akkoorden als de Sustainable Development Goals, het Akkoord van Parijs en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geven richting aan de concrete doelstellingen van deze verandering. Aan alles ligt ten grondslag de roep om een impact economie te realiseren: een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie zorgen voor een betere wereld.

In de impacteconomie wordt 'klassieke' economische wijsheid om de winst voor aandeelhouders te maximaliseren vervangen door een 'license to operate' die wordt verleend op basis van de waarde die een bedrijf creëert voor zijn stakeholders. En deze waarde wordt berekend door meer dan winst; het omvat ook impact: de impact van een bedrijf op bijvoorbeeld het scheppen van banen, klimaatverandering en de kwaliteit van leven van zijn klanten. Maar hoe stuur je een bedrijf of organisatie op impact? En hoe communiceer je deze impact naar je aandeelhouders, stakeholders, de markt en het economische landschap als geheel?

Impactverklaringen geven een antwoord. Met veel genoegen presenteren wij u dan ook de bètaversie van het Framework for Impact Statements. Dit raamwerk is bedoeld om organisaties te helpen bij het opstellen van hun eigen impactverklaringen, het bepalen van hun context en het schetsen van de vijf belangrijkste elementen die ze vormen: het Integrated Profit & Loss (IP&L) Statement en zijn vier derivaten, het Investor Value Creation Statement, het Stakeholder Value Creation Statement, het Externe Kostenoverzicht en het Bijdrageoverzicht Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG). Samen bieden deze verklaringen een gekwantificeerd en robuust overzicht van waardecreatie voor de belanghebbenden van een organisatie in termen van de zes hoofdsteden van het IIRC (financieel, vervaardigd, intellectueel, menselijk, sociaal en natuurlijk). Dit raamwerk geeft organisaties dus ook de principes die moeten worden gevolgd bij de ontwikkeling van hun impactverklaringen.

Het Framework for Impact Statements is onze eerste bijdrage richting een algemeen aanvaarde standaard voor het maken van impactverklaringen. Het is een werk in uitvoering. Hoewel we van plan zijn deze versie te gebruiken door bedrijven en organisaties die hun impactmeting, rapportage en sturing willen verbeteren, publiceren we deze bètaversie ook om feedback te vragen voor de verbetering en uitbreiding ervan. De principes rond impactverklaringen zijn niet eenvoudig en ook niet waardevrij. Uw expertise en perspectief als leden, partners, belanghebbenden en marktgenoten zullen essentieel zijn bij de ontwikkeling van impactverklaringen die de impacteconomie echt opbouwen.

In 2020 houden we een expertconsultatieperiode om wetenschappers en andere experts te verzamelen. Na verwerking van de expertbeoordeling houden we een openbare raadplegingsperiode om input van alle belanghebbenden te verzamelen. Daarna zullen we het herziene Kader publiceren op basis van de feedback uit de twee consultatieperiodes. Als je een bijdrage wilt leveren aan FIS door een expert reviewer te zijn, stuur dan een e-mail naar: FIS@impactinstitute.com.

Adrian de Groot Ruiz

Uitvoerend directeur van het Impact Institute
maart 2019

Meer weten over Impact Statements?

Download de bètaversie van het Framework for Impact Statements.

We willen graag beter begrijpen wie onze methodologieën zullen lezen en gebruiken. Vul hieronder uw gegevens in om de publicatie te downloaden.