HANDBOEK IMPACTMETEN NETWERKORGANISATIES

Netwerkorganisaties hebben een vitale functie in de maatschappij. Door het aanleggen van een infrastructuur van kabels, spoor, lijnen, wegen en andere verbindingen, kan de maatschappij en economie blijven draaien. Netwerkorganisatie zetten zich hard in voor een betrouwbaar en betaalbaar netwerk. De rol en maatschappelijke waarde van netwerkorganisaties is echter breder dan betaalbare levering zonder onderbrekingen: ze hebben een centrale rol in grote transities op energie, mobiliteit en digitalisering. Om meer inzicht te krijgen in de andere vormen van waarde, hebben Alliander, Stedin Groep, Enexis Groep, KPN en ProRail samen met Impact Institute een geharmoniseerde aanpak ontwikkeld. De aanpak is vastgelegd in het Handboek impactmeten netwerkorganisaties en maakt het mogelijk om maatschappelijke waarde te meten en rapporteren.

Het gepubliceerde handboek is een belangrijke stap richting meer transparantie en het ontwikkelen van sturingsinformatie op maatschappelijke waarde. Waar traditioneel vooral op financieel kapitaal wordt gerapporteerd, heeft een organisatie ook impact op natuurlijk, sociaal, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal. Met dit handboek is een eerste stap gezet richting het harmoniseren van impactberekeningen voor netwerkorganisaties. Met de vastlegging van enkele geharmoniseerde uitwerkingen en richtlijnen met betrekking tot basisconcepten, processtappen en impactberekeningen is een basis gelegd voor afspraken omtrent het eenduidig meten en rapporteren op impact.

Op termijn kunnen netwerkorganisaties ook een maatschappelijke jaarrekening opstellen om naast financiële resultaten ook resultaten op de andere kapitalen te meten en rapporteren. Het handboek bouwt voort op het Framework for Impact Statements en de Integrated Profit & Loss methode van Impact Institute waarmee maatschappelijke effecten worden uitgerekend en in euro’s worden omgezet. Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Download hier het handboek impactmeten netwerkorganisaties

download